Site logo
Türü
Kaynağın Adı

DENEYİMSEL ÖĞRENMEYE DAYALI TAKIM ÇALIŞMASINI GELİŞTİRİCİ REKREASYONEL AKTİVİTELERİN TAKIM İKLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kısa Tanıtım

Günümüzde şirketler çalışanlarının performanslarını arttırmak amacıyla pek çok hizmet içi eğitim düzenlemektedir. Bu hizmet içi eğitimlerden biride yaşayarak öğrenme adıyla anılan ve deneyimsel öğrenmeye dayalı takım çalışmasını geliştirici aktivitelerden oluşan eğitim sürecidir. Bu doğrultuda bu çalışmada hali hazırda kullanılmakta olan, takım çalışmasını geliştirici aktivitelerin çalışanların iş hayatlarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Takım çalışmasını geliştirici aktivitelerin takım iklimi üzerine etkisinin belirlenmesi için 6 alt boyuttan oluşan Takım İklimi Envanteri (Alfa: 0.97) ile ölçüm yapıldı. Araştırmaya, 3 ayrı şirketten toplam 52 çalışan katıldı. Bu 52 çalışandan 24’ü deney grubunda, 28’i ise kontrol grubunda yer aldı. Her iki gruba da takım iklimi envanteri uygulandı. Yaklaşık bir hafta sonra aktivitelerin uygulamaları gerçekleştirildi. Aktivite uygulamasını takiben yaklaşık 1 ay sonra Takım İklimi Envanteri ikinci kez uygulandı. Envanterden elde edilen bulgulara eşleştirilmiş t-testi ve bağımsız gruplarda t-testi analizleri yapılmış ve p değeri 0.05 kabul edilmiştir. Öntest – Sontest skorları karşılaştırıldığında aktivitelere katılan deney grubunun envanterin tüm alt boyutlarında pozitif bir artış gözlemlendi. Fakat bu artış istatistikî olarak anlamlı değildi. Kontrol grubunda ise herhangi bir artış gözlenmemiştir. Sonuç olarak takım çalışmasını geliştirici aktivitelerin çalışanların meslek yaşamları üzerinde pozitif etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Takım Çalışması, Takım İklimi, Deneyimsel Öğrenme, Takım Çalışmasını Geliştirici Aktiviteler

Yazar

Alkan Uğurlu

Ek Bilgiler

https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0094795.pdf

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review