Site logo
Metodun Adı

FARKLILAŞTIRMA

Grup Büyüklüğü & Yaş

UYGULAYICI: YETİŞKİN EĞİTİM GRUBU & HEDEF KİTLE: ÖRGÜN EĞİTİM YAŞ GRUBU

Süre

50+50+50 dk

Materyaller

Çalışma yaprakları grup sayısınca çoğaltılacaktır.

Adım Adım Uygulama

Küresel ısınmanın(konu ders içeriğine göre yapılandırılabilir)işlendiği bu derste öğrenicilere kazandırılacak temel içerik kademelendirilmiş çalışma yaprakları aracılığı ile verilecektir. Çalışma Yaprağı (ÇY)-1 ve 2’de küresel ısınma ile ilgili arka plan bilgisi veren metinler yer almaktadır. ÇY-1 küresel ısınmayı daha detaylı ve akademik bir dille anlatırken, ÇY-2 konuyu daha popüler ve basit bir şekilde ele almaktadır. Kolaylaştırıcı her iki metinde yer alan cümleleri daha önce keserek bilgi kartları oluşturacak şekilde bir set haline getirir. Grupların görevi kendilerine karışık olarak verilmiş
bu cümleleri, anlamlı bir şekilde sıraya koymaktır. Bu etkinliği yapmadan önce Kolaylaştırıcı öğrenicileri ön bilgi/yetenek bakımından alt ve üst düzeydekiler ayrı gruplara gelecek şekilde gruplara ayırır.(sınıflarımızda yer alan kaynaştırma öğrenicileri, Suriye uyruklu öğrenicileri ve dezavantajlı öğrenicilerin varlığını, onları yok saymadan düşünelim ve tüm öğrenicileri kapsayacak şekilde bütüncül bakmaya çalışalım) Alt düzey öğrenicilerin olduğu gruba ÇY-2’de yer alan bilgi kartları, üst düzey gruba da ÇY-1’de yer alan bilgi kartları verilir. Öğrenicilerden grup halinde çalışarak cümlelerden hareketle tutarlı metin oluşturmaları istenir. Çalışmanın sonunda doğru metin gruplara dağıtılarak kendi oluşturdukları metinle karşılaştırmaları ve hatalarını düzeltmeleri istenir. Tüm metnin grupça yeniden okunması istenir ve ardından sınıf tartışması ile küresel ısınmanın ne olduğu ele alınır.Dersin ikinci bölümünde öğretim gruplama,çıktı ve Kolaylaştırıcı desteği bakımından farklılaştırılmıştır. Öğreniciler homojen gruplara ayrılarak küresel ısınma uzmanı olarak işe başlamış insanlar oldukları söylenir. Her bir gruba belirli bir görev alanı tahsisi yapılır. Gruplar ilk olarak medyadan ve önceki deneyimlerinden hareketle kendi görev alanlarındaki yerlerle ilgili küresel ısınmaya yol açan yanlış uygulamaların bir listesini yapacaklardır (Alternatif olarak mümkün olduğu durumda grupların kendi görev alanlarına dair bizatihi gerçek hayatta gözlem yapmaları da sağlanabilir). Listeyi oluşturduktan sonra gruplardan yüzleştikleri durumlar ile buna karşı ne hissettiklerini ve bu durumlarla ilgili tecrübelerini betimlemeleri istenir. Ardından da bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmeleri istenir. Alt grup öğrenicilere küresel ısınmaya yol açan uygulamalarımızı daha kolay belirleyebilecekleri yerler verilirken, üst düzey öğrenicilerden oluşan gruplara daha zor yerler verilir. Buna göre aşağıdaki gibi bir görevlendirme yapılabilir:
1. Grup: Bir fabrika (alt düzey);
2. Grup: Bir otoyol (alt düzey);
3. Grup: Bir okul (orta düzey);
4. Grup: Şehir incelemesi (üst düzey);
5. Grup: Bir ev (üst düzey).
Gruplar çalışırken özellikle alt grup öğrenicilerin olduğu gruplara kolaylaştırıcı yukarıda açıklandığı gibi bir destek stratejisi benimseyerek aşamalı bir şekilde destek verir. Buna ek olarak ne tür sorunların ve buna bağlı olarak ne tür olası çözümlerin olabileceğine dair tıkanan gruplara Bilgi Yaprağı 1 verilerek öğrencilere verilecek destek noktasında farklılaştırma sağlanabilir. Gruplar bulgularını önce bir kâğıda yazarlar. Ardından bu listeyi aşağıda açıklandığı şekilde büyük bir kartona aktarırlar. Bu sayede öğrenicilerden istenen çıktı açısından farklılaştırmaya gidilmiş olur.
Fabrika grubu: Burada gördükleri aksaklıkları bir resim çizerek gösterirler. Alternatif olarak şiir yazabilirler ya da şarkı besteleyebilirler. (Seçim gruba bırakılmalıdır).
Otoyol grubu: Çevreye duyarlı ve duyarsız ulaşım için bir Venn diyagramı hazırlarlar.
Okul grubu: Diğer öğrencilerin neler yapabileceğine dair bir poster tasarlarlar.
Şehir grubu: Şehirleşmenin zaman içindeki gelişimini ve doğaya etkisini gösteren bir kavram haritası hazırlarlar.
Ev grubu: Evde alınabilecek önlemlere dair bir broşür tasarlarlar. (Broşür sözlük, tanım ve önlemeleri içermelidir)
Gruplar kendi ürünlerini tüm sınıfa sunarlar ve dönüt alırlar.

Amaç

Bu etkinlikte katılımcılar bir dersin nasıl ve hangi farklı yöntemlerle farklılaştırılabileceğini kavrayacaklardır. Farklılaştırma stratejisi olarak gruplama ve kaynağı kademelendirme kullanılmıştır.Dersin aktif öğrenmeye dayalı bir şekilde nasıl işlenebileceğini kavrayacaklardır. Katılımcılar ders içeriğini öğrenicilere yaratıcı bir şekilde nasıl aktarabilecekleri hakkında fikirler edineceklerdir.

Metodun Sahibi

MUSTAFA ÖZTÜRK

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review