Site logo
Türü
Kaynağın Adı

Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma

Kısa Tanıtım

ÖZ: Bu çalışmanın amacı, farklı öğrenme stillerini dikkate alarak öğrenme ortamlarını planlamanın, öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini sınamaktır. Araştırmanın örneklemi 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programında öğrenim gören ve Genel Fiziki Coğrafya dersini alan sosyal
bilgiler öğretmen adaylarıdır. Araştırmada betimsel ve deneysel yöntem birlikte kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin ve Genel Fiziki Coğrafya Dersi iklim konusunun hedeflerine, öğretmen adaylarının erişi düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın betimsel yönünü oluşturmaktadır. Deneysel çalışma ise ön test, son test deney ve kontrol gruplu araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak, iklim ünitesi ile ilgili ders saatleri Kolb’ün Deneyimsel Öğrenme Teorisi’nde açıkladığı öğrenme döngüsü aşamaları dikkate alınarak planlanmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak, Kolb’ün Öğrenme Stilleri Envanteri’nin üçüncü versiyonu (KÖSE-III) ve iklim konusu ile ilgili çoktan seçmeli bir test kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, ders saatlerinin öğrencilerin farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak planlandığında, öğrenme çıktılarını olumlu yönde etkileyeceğini göstermiştir.
Anahtar sözcükler: Coğrafya, Deneyimsel Öğrenme Teorisi, Kolb Öğrenme Stilleri, akademik başarı

 

Yazar

Nevin Özdemir

Ek Bilgiler

Özdemir, N. (2015). Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HU Journal of Education) 30 (2): 81-98.

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review