Site logo
Türü
Kaynağın Adı

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve teknoloji kullanım niyetlerinin incelenmesi

Kısa Tanıtım

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile teknoloji kullanım niyetlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve öğrenme stilleri ile teknoloji kullanım niyetleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden 708 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın evreni aynı zamanda örneklemi oluşturmakta olup, çalışmaya gönüllü olarak katılan 261 öğretmen adayından dönüt alınmış ve bunlardan da 224’ü işleme alınmıştır. Araştırmada, betimsel bir yöntem olan tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemek için Kolb tarafından geliştirilen ve Gencel (2006) tarafından Türkçe ’ye çevrilip geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan “Kolb Öğrenme Stili Envanteri III (KÖSE III)” kullanılmıştır.

Yazar

Ebru Kurtuluş

Ek Bilgiler

Kurtuluş, E. (2019). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve teknoloji kullanım niyetlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Basılmamış. (584645)

  • Henüz yorum yapılmamış.
  • Add a review